www.parafiakarczew.pl

facebook_page_plugin
Słuchaj Mszy Świętej
Liturgia dnia

W naszej parafii Mszą świętą, podczas której udziela się sakramentu chrztu, jest zasadniczo niedzielna Eucharystia o godz. 1200. Rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem oczekują na początku liturgii na kapłana w przedsionku kościoła. Po wstępnym obrzędzie następuje przejście na przód kościoła i zajęcie swoich miejsc; dla rodziców i chrzestnych dziecka są to zarezerwowane pierwsze ławki.

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii, na terenie której zamieszkują jego rodzice. W uzasadnionych przypadkach chrzest może się odbyć w innej parafii; wymaga to jednak pisemnej zgody ks. proboszcza parafii własnej. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni: (a) mieć co najmniej 16 lat; (b) być osobami, które przyjęły sakramenty: Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania; (c) być wierzącymi i praktykującymi katolikami (w związku z tym nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych); (d) przystąpić przed chrztem dziecka do sakramentu pokuty i pojednania; (e) troszczyć się o wiarę swoją i swego dziecka chrzestnego.

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, w tygodniu poprzedzającym planowany chrzest. Wówczas przedstawia się do wglądu: (a) odpis aktu urodzenia dziecka (dokument z Urzędu Stanu Cywilnego); świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka; świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów); podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

W dniu chrztu należy: (a) zgłosić się 15 minut przed ceremonią; (b) złożyć podpisy pod aktem chrztu, jeżeli jeszcze ich tam brakuje; (c) przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę.


Terminy chrztów i katechez przygotowujących do sakramentu w roku 2014:

Najbliższa  konferencja dla rodziców i chrzestnych 04 stycznia 2015  o godz.10.00 na nowej plebanii.

 • Uroczysty chrzest w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00. Poza tą godziną sakrament chrztu św. jest udzielany w szczególnych przypadkach w każdą niedzielę o godz. 11.30.
 • Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystie, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.
 • "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,19-20)
 • Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.
 • Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 • Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.
 • Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który konsekruje ochrzczonego do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji "charakteru" chrzest nie może być powtórzony.
 • Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, są zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.
 • Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.
 • Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.
 • W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc:"Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Adres parafii

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Wita Męczennika w Karczewie
ul. Ks. Władysława Żaboklickiego 12
05-480 Karczew
telefon: 22 780 65 19

Kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku od 1630 do 1800.

W sobotę oraz w dni świąteczne - kancelaria nieczynna.

tel. 22 780 65 19