facebook_page_plugin
Parafia
świętego Wita
w Karczewie

Realna obecność Jezusa w Eucharystii

Jezus mówi: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją krew, ma życie wieczne [...] trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,51.54.56).

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej. Znaczy to, że podczas każdej Mszy świętej realnie uczestniczymy w wydarzeniu życia, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

Sam Chrystus, wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. Sam Chrystus, obecny w sposób rzeczywisty pod postaciami chleba i wina. Gdy więc kapłan wypowiada słowa konsekracji, będące słowami Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: To jest Ciało moje za was wydane [...] To jest kielich Krwi mojej [...], Ciało i Krew Chrystusa uobecniają się na ołtarzu w sposób realny, a nie symboliczny.

Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Pana.

Godne przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa

Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki, nie może przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Byłaby to komunia świętokradcza.

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie człowieka z Bogiem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między taką osobą a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia też jedność całego Kościoła.

Kościół poleca wiernym, by przyjmowali jak najczęściej Komunię świętą. Obowiązkiem jest przyjąć komunię świętą przynajmniej raz w roku.

Intencje mszalne

Eucharystia jako ofiara jest także składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i zmarłych, a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne dary. Stąd też wierni często proszą kapłanów, by sprawowali Mszę świętą w konkretnej intencji, czyli prośbie o błogosławieństwo dla żyjących lub o życie wieczne dla zmarłych.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ponieważ w sakramencie Ołtarza obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji. Stąd też codziennie przedsionek naszego kościoła jest otwarty w ciągu dnia, by móc zatrzymać się przed Najświętszym Sakramentem.

Oprócz tego nasza parafia udostępnia możliwość adoracji Pana Jezusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie w poniedziałki między godz. 1700 a 1800 oraz w piątki od godz. 1830 do 2000, a także w innych, ogłaszanych odpowiednio wcześniej porach.